Splošni pogoji uporabe storitev sistema BRIQ

Splošni pogoji uporabe storitev sistema BRIQ urejajo razmerja z uporabniki o uporabi storitev sistema BRIQ. Predmetna razmerja urejajo še navodila za uporabo. Vsi takšni pogoji so uporabnikom dostopni na spletni strani www.briqapp.com

 1. Opredelitev pojmov

  Splošni pogoji uporabe storitev sistema BRIQ (v nadaljevanju: SP) so splošni pogoji poslovanja družbe 9i ekran d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) kot izvajalca storitve sistema BRIQ v razmerju do uporabnikov teh storitev.

  Izvajalec: družba 9i ekran d.o.o.

  Uporabnik: vsaka fizična ali pravna oseba, ki soglaša s SP.

  Sistem BRIQ: zmanjšuje količino porabljene električne energije in spreminja čas porabe električne energije v korist uporabnika. Ne vpliva pa na samo delovanje naprave, na katero je priklopljen in jo krmili.

 2. POGOJI ZA UPORABO STORITEV BRIQ

  Uporabnik mora:

  • razpolagati z bojlerjem / toplotno črpalko (ali večimi),
  • imeti dostop do lastnega brezžičnega interneta,
  • dostaviti zahtevane podatke, kot je to določeno v naslednjem odstavku,
  • omogočiti namestitev BRIQ na svojo napravo (bojler / toplotno črpalko),
  • podpisati prevzemnico za BRIQ,
  • skladno s SP (točka III) uporabljati BRIQ.

  Uporabnik je obvezen dostaviti izvajalcu naslednje podatke:

  • volumen bojlerja / toplotne črpalke (liter),
  • nazivna moč bojlerja / toplotne črpalke (W),
  • blagovna znamka bojlerja / toplotne črpalke in leto proizvodnje,
  • na vpogled veljavno pogodbo dobavitelja električne energije in/ali zadnji račun dobavitelja električne energije,
  • maksimalna temperatura vode v bojlerju / toplotni črpalki,
  • svoj elektronski naslov,
  • mobilno telefonsko številko,
  • davčno številko za fizično osebo ter davčno in matično številko za pravno osebo,
  • uporabniško ime in geslo dostopa do wi-fi modema.
 3. POGOJI UPORABE STORITVE BRIQ

  Ko so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji in je BRIQ ustrezno nameščen, se začne izvajati racionalizacija porabe električne energije. To pomeni, da bo nameščeni BRIQ krmilil napravo na način, da bo ob nespremenjeni uporabniški izkušnji uporabnikove naprave (bojler, toplotna črpalka), poraba električne energije ob pomoči BRIQ premeščana v obdobja nižjih tarif oziroma najnižje cene dobavljive električne energije znotraj časovnega intervala 24 ur. Sistem BRIQ zmanjšuje tudi količino porabljene električne energije. To za uporabnika pomeni nižji strošek električne energije ob nespremenjenih uporabniških navadah. Sistem BRIQ pod nobenim pogojem ne vpliva na osnovno delovanje teh naprav (bojler, toplotna črpalka) oziroma funkcionalnosti le-teh, saj se varovanje naprave – bojlerja / toplotne črpalke izvaja preko obstoječe varovalke, medtem ko ima naprava BRIQ lastno varovanje.

  Izvajalec se obvezuje, da bo storitev uporabe BRIQ za uporabnika brezplačna tudi za čas, ko bo izvajalec iskal najugodnejšega dobavitelja električne energije za uporabnika (testno obdobje).

  Ko bo izvajalec sklenil ustrezno pogodbo za dobavo električne energije v imenu uporabnika (skladno s pooblastilom uporabnika in trgovca z električno energijo), se uporabnik zaveže, da bo sklenil pogodbo s strani izvajalca izbranim dobaviteljem električne energije.

  Izvajalec storitev BRIQ mora uporabniku zagotoviti ugodnejšo ponudbo dobave električne energije, kot jo ima uporabnik na dan začetka koriščenja storitev BRIQ.

 4. UPORABNIKOVE OBVEZNOSTI

  IV. 1.

  Uporabnik se obvezuje, da bo pred priključitvijo na omrežje izvajalca:

  • predložil popolne in verodostojne osebne podatke, kot določeno v II. točki SP,
  • omogočil priključitev in namestitev sistema BRIQ in omogočil dostop do lastnega wi-fi internetnega omrežja,
  • zagotovil ozemljitvene priključke v skladu s predpisi.

  IV. 2.

  Uporabnik se obvezuje, da po priključitvi sistema BRIQ na omrežje izvajalca:

  • ne bo kakorkoli spreminjal naprav izvajalca ali konfiguracije ter programske kode naprave,
  • z opremo, ki je v lasti izvajalca, ravnal kot dober gospodar,
  • ne bo v izvajalčevo omrežje pošiljal signalov, ki bi lahko motili delovanje BRIQ,
  • bo dopuščal dostop do svojih nepremičnin in ob izvajalčevi zavezi za povrnitev v prejšnje stanje dopuščal tudi izvedbo vseh posegov, ki bi bili izvajalcu potrebni za vzdrževanje in posodabljanje sistema BRIQ,
  • ne bo po nepotrebnem fizično sam izklapljal naprave BRIQ ter s tem zmanjševal uporabnost storitve BRIQ, saj lahko izvajalec le z nemotenim delovanjem naprave BRIQ zagotavlja uporabniku najugodnejše pogoje dobave električne energije.
  • Uporabnik potrjuje, da mu je znano dejstvo, da lahko do motenj pri delovanju storitev pride zaradi uporabe različnih brezžičnih naprav v objektu uporabnika (telefoni, števci za odčitavanje toplote, vode itd.) ali tovrstnih naprav v bližnji okolici uporabnikovega objekta, za kar izvajalec ne odgovarja.

  IV. 3.

  Če bi uporabnik BRIQ, ki ga je prevzel v uporabo za sprejem storitev po tej pogodbi in je v lasti izvajalca, poškodoval, uničil ali neupravičeno odsvojil, se zavezuje izvajalcu na podlagi izstavljenega računa povrniti celotno vrednost takšne opreme in stroške demontaže sistema BRIQ. Strošek BRIQ naprave znaša 60,00€ (z DDV), kar zajema strošek naprave. Strošek demontaže v primeru poškodovanja, uničenja ali neupravičene odsvojitve s strani uporabnika znaša 40,00€ (z DDV).

  IV. 4.

  Ob odklopu uporabnika iz delovanja storitve BRIQ je uporabnik dolžan izvajalcu poravnati vse odprte zapadle obveznosti.

  IV. 5.

  Uporabnik je materialno odgovoren za posredovanje napačnih in nepopolnih osebnih podatkov. Uporabnik se obvezuje izvajalcu nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po nastali spremembi pisno sporočiti vsako spremembo prebivališča in spremembo drugih podatkov ter pogojev. Če uporabnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko izvajalec odpove storitev.

 5. VZDRŽEVALNA DELA NA IZVAJALČEVEM SISTEMU BRIQ

  V. 1.

  Za opravljanje storitev po tej pogodbi se izvajalec zavezuje redno vzdrževati sistem BRIQ. Vzdrževalna dela zajemajo zlasti zagotavljanje optimalnega delovanja BRIQ, in po potrebi zamenjavo BRIQ-a.

  V. 2.

  V primeru opravljanja del v uporabnikovih prostorih bo izvajalec opravljal posege po predhodnem dogovoru z uporabnikom in po zaključku del vzpostavil prvotno stanje. Uporabnik bo na svoji napravi (bojler / toplotna črpalka) omogočil namestitev naprave BRIQ.

 6. TEHNIČNE ZAHTEVE

  VI. 1.

  Izvajalec zagotavlja kakovost BRIQ-a po standardih EN za elektronske naprave, ki veljajo v R Sloveniji ter splošnimi pogoji delovanja naprav (bojlerji / toplotne črpalke), ki jih krmili. Uporabnik lahko priključi neomejeno število naprav (bojler / toplotna črpalka). Uporabnik je dolžan zagotoviti, da vsaka naprava, ki jo krmili BRIQ, ustreza navedenim standardom in slovenskim predpisom. Uporabnik je sam odgovoren za pravilno zaščito in zavarovanje svojih naprav pred prenapetostnimi učinki (udar strele). Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo, morebitno nedelovanje storitve ali morebitne nastale stroške uporabniku zaradi udara strele ali zunanjih nepredvidenih vplivov.

  VI. 2.

  Izvajalec lahko zavrne priklop uporabnika, čigar napeljava ali oprema ne ustreza predpisom. Izvajalec lahko prekine zagotavljanje storitev po tej pogodbi in odstopi od pogodbe, če uporabnik svoje naprave ne prilagodi tehničnim zahtevam.

 7. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE STORITEV

  VII. 1.

  Izvajalec bo uporabniku omogočil uporabo storitev BRIQ, ki so na lokaciji uporabnikovega priključka tehnično izvedljive.

  VII. 2.

  Izvajalec zagotavlja delovanje službe za prijavo napak v skladu s predpisi. V primeru načrtovane prekinitve storitev zaradi vzdrževanja omrežja in pripadajočih naprav bo izvajalec predhodno obvestil uporabnika. Izvajalec ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki niso pod njegovim vplivom. Služba za prijavo napak obratuje v času od 8.00 do 17.00 ure vse dni v tednu.

  VII. 3.

  Izvajalec:

  • si pridržuje pravico do občasnih prekinitev pri zagotavljanju storitev po tej pogodbi zaradi izvajanja vzdrževalnih del,
  • ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, povezane z delovanjem storitev BRIQ.

  VII. 4.

  Izvajalec ne odgovarja uporabnikom za posledice slabše kakovosti storitev BRIQ, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti storitev zaradi napak ali okvar v storitvah, ki so posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček.

 8. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

  VIII. 1.

  Izvajalec bo podatke uporabnika zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s prepisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbenega razmerja, zaračunavanje storitev ter za potrebe izvajalčevih analiz opravljenih storitev. Izvajalec bo te podatke uporabil za posredovanje pri sklepanju pogodbe z izbranim dobaviteljem električne energije in uporabnikom. Uporabnik bo dal svojo privolitev za zbiranje osebnih podatkov, kot določeno v Prilogi 1 (privolitev posameznika za zbiranje osebnih podatkov) teh splošnih pogojev.

  VIII. 2.

  Pridobljeni osebni podatki se varujejo kot izvajalčeva poslovna skrivnost in se uporabljajo le za nemoteno izvajanje pogodbenega razmerja, pošiljanju poročil izvajalca, za tržne analize, namenjene izboljšanju izvajalčevih storitev, ter za obveščanje o novostih v ponudbi izvajalca in izbranega ponudnika električne energije. Izvajalec zbira podatke o uporabnikih na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in temi splošnimi pogoji. Pri tem zbira podatke kot opisano v točki II. S predhodno privolitvijo uporabnika lahko izvajalec za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev v posameznih primerih zbira tudi druge podatke o uporabniku.

  VIII. 3.

  Izvajalec bo elektronski naslov uporabnika uporabljal za obveščanje uporabnikov o morebitnih predvidenih vzdrževalnih delih in za obveščanje o novostih v ponudbi storitev izvajalca ter poročilom o delovanju sistema BRIQ. Uporabniku bo v okviru vsakega od obvestil omogočeno, da prejemanje nadaljnjih izvajalčevih obvestil na svoj elektronski naslov prekliče.

  VIII. 4.

  Ob sprejetju splošnih pogojev ter dodatka Pogoji varovanja osebnih podatkov k tem splošnim pogojem uporabnik soglaša, da se v primeru njegovega neupoštevanja obveznosti sme njegove podatke dati na razpolago tretji osebi z namenom izterjave dolgov.

 9. ODKLOP UPORABNIKA IN ODSTOP OD POGODBE

  Izvajalec sme te pogoje in ponudbo kadarkoli spremeniti v skladu z veljavnimi predpisi. O spremembi pogojev in/ali posebnih pogojev obvesti svoje uporabnike najmanj 30 dni pred uveljavitvijo sprememb z objavo na spletni strani www.briqapp.com. Od objave obvestila o spremembah do njihove uveljavitve, imajo uporabniki pravico takoj odstopiti od uporabe storitve, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo in omogočiti brezplačno demontažo BRIQ.

  Ti splošni pogoji so objavljeni 21.3.2020 in pričnejo veljati 21.3.2020 ter veljajo do spremembe oz. preklica .

  PRILOGA 1 - POGOJI VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV